BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

O projekcie

Adresaci Projektu:

Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby z kategorii NEET,
tj. osoby, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

Dostępne formy wsparcia:

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez:


2 – godzinne sesje coachingowe z coachem zawodowym, podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego; stworzenie Indywidualnego Planu Działania

Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby.

• 8 – dniowe szkolenie mające na celu rozwój kompetencji społecznych potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Licensed Practitioner of NLP TM Plus do wyboru wg ustalonej ścieżki rozwoju
• 4 – dniowe szkolenie zawodowe wynikające z przeprowadzonego Indywidualnego Planu Działania zakończone egzaminem i certyfikatem
lub
• 5 – dniowe szkolenie IT zakończone egzaminem i certyfikatem (REKRUTACJA DO TEJ ŚCIEŻKI ZAKOŃCZYŁA SIĘ)


3-miesięczny staż, służący zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców

Doradztwo zawodowe – 2 – godzinne sesja doradztwa zawodowego, podczas której nastąpi kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym podnoszenia i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu; stworzenie profesjonalnego CV

Projekt

Dolnośląski Akcelerator
Kariery Zawodowej

Projekt Dolnośląski Akcelerator Kariery Zawodowej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2018


Główny cel Projektu:

Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 144 młodych osób w wieku od 15 do 29 lat

Wartość projektu:
2 331 197,89 zł w tym wkład ze specjalnej linii budżetowej środków na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 2 203 079,89 PLN.

Planowane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:
• min. 4 osoby niepełnosprawne,
• min. 6 osób długotrwale bezrobotnych,
• min. 58 osób, które nie należą do żadnej z powyższych grup.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress