BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

O projekcie

Adresaci Projektu:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, a w szczególności:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby z kategorii NEET,
tj. osoby, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

Dostępne formy wsparcia:

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez:


2 – godzinne sesje coachingowe z doradcą zawodowym, podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego; stworzenie Indywidualnego Planu Działania

Szkolenia mające na celu podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby.

• 8 – dniowe szkolenie z zakresu pracy projektowej potwierdzone międzynarodowym certyfikatem International Project Management Assotiation
• 8 – dniowe szkolenie mające na celu rozwój kompetencji społecznych potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Licensed Practitioner of NLP TM


2-miesięczny staż, służący zdobyciu doświadczenia zawodowego, wymaganego przez pracodawców

Doradztwo zawodowe – 2 – godzinne sesja doradztwa zawodowego, podczas której nastąpi kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym podnoszenia i uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu; stworzenie profesjonalnego CV

Projekt

Dolnośląski Akcelerator
Startu Zawodowego

Projekt Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Główny cel Projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 24 roku życia pozostających bez pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Termin realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 30.09.2018 r.

Wartość projektu:
3 913 172,25 PLN, w tym wkład ze specjalnej linii budżetowej środków na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 3 714 460,25 PLN.

Planowane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:
• min. 4 osoby niepełnosprawne,
• min. 4 osoby długotrwale bezrobotne,
• min. 54 osoby, które nie należą do żadnej z powyższych grup.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress